Mindmap ยุทธศาตร์จังหวัดข้าว

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

 

ดาวห์โหลดเอกสาร

 

VC 1. การวิจัยและพัฒนา (R&D) + โครงสร้างพื้นฐาน

  1.1.1 ระดับราคา

  2.1.1  จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน 

  2.1.2  จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน 

  2.1.3  พื้นที่เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

  2.2.1  พันธุ์ข้าวที่ปลูก  - นาปี   - นาปรัง 

  2.2.2  จำนวนพื้นที่การปลูกข้าว  - นาปี  - นาปรัง 

  2.3.1  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

  2.4.1  ปริมาณน้ำฝน 

  2.4.2  ปริมาณน้ำชลประทาน 

  3.1.1  พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

  3.1.2  จำนวน/รายชื่อผู้ประกอบการ 

  3.1.3  ชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

  3.1.4  ปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  - กข 15  - ข้าวดอกมะลิ 105 

  4.1.1  ต้นทุนในการผลิตข้าว  - นาดำ  - นาหว่าน 

  4.1.2  ความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืช 

  5.1.1  จำนวนร้อยละของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

  6.1.1  จำนวนโครงการ/งานวิจัยเรื่องข้าว

  7.1.1  จำนวนครั้งที่ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  7.2.1  จำนวนกลุ่มที่มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางการเกษตร 

 

VC 2. การบริหารจัดการน้ำ 

  8.1.1  ข้อมูลความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

  9.1.1  จำนวนอ่างเก็บน้ำ   - อย่างมีระบบ    - ไม่มีระบบ

  9.1.2  ปริมาณการจัดเก็บน้ำ  - อย่างมีระบบ  - ไม่มีระบบ 

  9.1.3  การปล่อยน้ำให้เกษตร

 

VC 3. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 

  10.1.1 จำนวนรอบของการปลูกข้าว (Crop)  - นาปี   - นาปรัง 

  11.1.1  โครงการสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องการจัดการศัตรูพืช 

  11.2.1  จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

  11.2.2  จำนวนพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

  11.2.3  จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

  11.3.1  จำนวนเกษตรกรที่ทำระบบเกษตรอินทรีย์ 

  11.3.2  จำนวนโครงการที่สนับสนุนระบบเกษตรอินทรีย์ 

  11.4.1  จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

  11.4.2  จำนวนพื้นที่นาข้าวที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 

  11.5.1  จำนวนรถไถนา   - เดินตาม    - แทรกเตอร์ 

  11.5.2  จำนวนรถ   - รถเกี่ยวข้าว   - รถนวดข้าว 

  11.6.1  ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ไร่(กก.) 

  11.6.2  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/ไร่(กก.) 

  11.6.3  จำนวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง 

  11.6.4  กลุ่มผู้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 

  12.1.1  จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP 

  12.1.2  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบ GAP 

  13.1.1  จำนวนกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรเกษตรที่เข้มแข็ง 

  13.1.2  จำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

 

VC 4. การแปรรูปเพิ่มและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

  14.1.1  จำนวนโรงสีข้าวและกำลังการผลิต 

  15.1.1  ชนิดของผลิตภัณฑ์ 

  15.1.2  มูลค่าตลาดที่ได้จากการแปรรูป 

  15.1.3  จำนวนโรงงานแปรรูปอาหารจากข้าว 

  16.1.1  จำนวนกลุ่ม OTOP และผู้ประกอบการที่ แปรรูปข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

  16.1.2  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

  17.1.1  จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

VC 5 การขนส่งและบริหารจัดการสินค้า 

  18.1.1 จำนวนผู้ประกอบการภาคการขนส่งที่มีการจัดส่งข้าวอินทรีย์แยกจากการจัดส่งข้าวทั่วไป 

  19.1.1 จำนวนโรงสีข้าวที่มีระบบการจัดการการสีข้าวเกษตรอินทรีย์แยกจากสีข้าวทั่วไป

 

VC 6. การพัฒนาระบบการตลาด 

  20.1.1 ราคาข้าวเปลือก 

  20.1.2 ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 

  21.1.1 ข้อมูลปริมาณข้าวและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 

  21.1.2 การส่งเสริมคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ Matching & Partnership 

  22.1.1 งบประมาณในการพัฒนาตราสินค้าข้าวจังหวัด 

  22.1.2 จำนวน Brand ของสินค้าเกษตร (ข้าว) 

  23.1.1 โครงการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 

  24.1.1 ปริมาณมูลค่าของการจำหน่าย รวมถึงการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของสุรินทร์ 

  24.1.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม Branding ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของสุรินทร์

  

 

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่