Mindmap ยุทธศาตร์จังหวัด OTOP (ผ้าไหม)

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ดาว์นโหลดเอกสาร

 

VC 1. การวิจัยและพัฒนา (R&D)

   1.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานวิจัยทั้งหมดในพื้นที่

   1.1.2 จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานวิจัยที่เกษตรกรนำมาประยุกต์ใช้ 

   1.2.1 จำนวนพันธุ์หม่อนและไหมพื้นบ้านที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

   1.2.2  จำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่เลี้ยงพันธุ์หม่อนและผลิตไหมพื้นบ้าน

   1.2.3 จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงพันธุ์หม่อนและผลิตไหมพื้นบ้านที่ได้รับการวิจัย และพัฒนา

   1.3.1 ปริมาณผลผลิตใบหม่อน/เส้นไหม/ผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

   1.3.2 รายชื่อแผนงาน/โครงการ/งานวิจัยในพื้นที่

   1.4.1 จำนวนงานวิจัยเทคโนโลยีและวิธีการProcess ไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

   1.5.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกหม่อน (ราย)

   1.5.2 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนจำแนกตามพันธุ์หม่อน (ราย)

   1.6.1 จำนวนผลผลิตใบหม่อนจำแนกตามพันธุ์ (กก./ปี)

   2.1.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการออกแบบ

   2.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการออกแบบและมีผู้นำไปใช้

   3.1.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ไหมที่จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

 

VC 2. การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิต

   4.1.1 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

   5.1.1 ชุดฐานข้อมูลด้านการผลิตใช้เอง(เส้นไหม)

   5.1.2 ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณการส่งออก (เส้นไหม)

   5.1.3 ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณการนำเข้า(เส้นไหม)

   5.1.4 ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณเส้นไหมของกลุ่มผู้ผลิตใช้เอง/กลุ่มผลิตเพื่อขาย/กลุ่มผู้ซื้อเส้นไหมเพียงอย่างเดียว

   6.1.1 จำนวนแหล่งเงินทุน

   6.1.2 จำนวนเงินลงทุนของกลุ่ม/ผู้ประกอบการรายเดียว

   6.1.3 จำนวนเกษตรกรกลุ่ม/ผู้ประกอบการ

   7.1.1 พื้นที่ชลประทาน(ตร.กม.)/ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม)

   7.1.2 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)

   7.1.3 จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อน (ไร่)

   7.1.4 จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนที่ได้รับประโยชน์จากชลประทาน (ไร่)

   7.1.5 จำนวนผลผลิตใบหม่อต่อปี (กก.)

   7.1.6 จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนนอกเขตชลประทาน

   7.1.7 ประเภทแหล่งน้ำ

 

VC 3. การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน

   8.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถจำแนกตามโครงการ

   9.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจจำแนกตามโครงการ

   10.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามโครงการ

   11.1.1 ข้อมูลมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงานจำแนกตามโครงการ

   11.1.2 จำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น

   11.1.3 จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงาน

   12.1.1 จำนวนการรวมกลุ่มจำแนกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม

   13.1.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการจัดการ

   13.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้

   13.3.1จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ทั้งสิ้น

   13.3.2 จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

 

VC 4. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

   14.1.1 จำนวนเกษตรกร/กลุ่ม/ผู้ประกอบการที่ปลูกหม่อน/เลี้ยงไหม

   14.1.2 ข้อมูลราคาการจำหน่ายวัตถุดิบ

   15.1.1 ปริมาณไข่ไหมที่ผลิตได้ต่อปี(แผ่น/ปี)

   15.1.2 จำนวนผลผลิตรังไหมสด (แผ่น/ปี)

   15.1.3 เกษตรกรเลี้ยงไหมวัยอ่อนเพื่อการจำหน่าย (ราย)

   15.1.4ปริมาณเส้นไหมที่ผลิตได้ต่อปี (กก.)

   15.1.5 ความต้องการไข่ไหมของเกษตรกร(แผ่น/ปี)

   15.2.1 ข้อมูลมาตรฐานการผลิตเส้นไหม

   15.2.2 ปริมาณเส้นไหมที่ผ่านมาตรฐานการผลิต

   15.3.1 ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

   15.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการผลิต

   16.1.1 มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

   16.1.2จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงที่นำความรู้เทคโนโลยีการผลิตไปใช้

   17.1.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิต (หม่อน/เส้นไหม/ผ้าไหม)

   17.1.2 ข้อมูลปริมาณการผลิต (หม่อน/เส้นไหม/ผ้าไหม)

   17.1.3 ข้อมูลมาตรฐานการผลิต(หม่อน/เส้นไหม/ผ้าไหม)

   18.1.1 กลุ่มผู้ประกอบการที่มี/ไม่มีการใช้เทคโนโลยี

   18.1.2 กลุ่มผู้ประกอบการที่นำภูมิปัญญาสร้างมูลค่า

   18.1.3 กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับ/ไม่ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสร้างมูลค่า

   19.1.1 จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย

   19.1.2 จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่มี/ไม่มีโรงฟอกย้อมไหมปลอดภัย

   19.2.1 จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่มี/ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมเส้นไหมปลอดภัย

 

VC 5. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

   20.1.1 ชนิดของการแปรรูป (ผลิตภัณฑ์)

   20.1.2 กลุ่มทอผ้าไหม /ผู้ประกอบการ

   20.1.3 มูลค่าการตลาดจากการแปรรูป

   20.1.4 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อปี

   20.1.5 จำนวนผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

   20.2.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไหม

   20.2.2 จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูป

   22.1.1 จำนวนผลผลิตผลิตภัณฑ์หม่อน/ไหมที่มีการจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

   22.2.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

   22.2.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

   22.3.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ไม่ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

 

VC 6. การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistics)

   23.1.1 ข้อมูลตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด   - จำนวนตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด    - จำนวนผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

   23.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

   23.1.3 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

   24.1.1 จำนวนแหล่งรับซื้อ/แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนทั้งในระดับชุมชน/จังหวัด

   24.1.2 ข้อมูลต้นทุนการขนส่งสินค้า

 

VC 7. การพัฒนาระบบการตลาด

   25.1.1 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของจังหวัด

   25.1.2 กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่าย สินค้าหม่อน/ไหม ของจังหวัด

   25.1.3 จำนวนคู่ธุรกิจเชื่อมโยง

   25.2.1 ข้อมูลด้านการตลาด

   25.2.2 ราคาสินค้า

   26.1.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัด

   26.1.2 ประเภทช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัด

   26.2.1 จำนวนข้อมูลแหล่งการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่