Mindmap ยุทธศาตร์จังหวัด การท่องเที่ยว

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ดาว์นโหลดเอกสาร

 

VC 1 : วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว 

    1.1.1  ระดับความครอบคลุมของกลยุทธ์และโครงการต่อการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของสุรินทร์ 

    1.1.2  งบประมาณโครงการจังหวัดที่จัดสรร 

    1.1.3  สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด 

    1.2.1  จำนวนรายงานการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย 

    1.3.1  จำนวนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด 

    1.4.1 จำนวนรายงานความพร้อมของที่พัก แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย     พร้อมทั้งการ 

    1.5.1 อัตราการเพิ่มของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์ 

    1.5.2 จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์ 

    1.6.1 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

VC 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

    2.1.1 จำนวนฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวสุรินทร์ 

    2.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของสุรินทร์ 

    2.2.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่มีการขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว 

    2.2.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของสุรินทร์และสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาต่างประเทศได้หลาย 

    2.3.1 จำนวนแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

    2.4.1 จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง(Routs) ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่นๆ 

    2.4.2 จำนวนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

    2.4.3 ประเภทของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการรวมกลุ่มกัน

 

VC 3 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร 

    3.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

    3.2.1 สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

    3.3.1 จำนวนโครงการของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดรวมทั้งป้ายบอกทาง 

    3.3.2 จำนวนจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว 

    3.4.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต่อเดือน 

    3.4.2 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน 

    3.4.3 ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี

 

VC 4 : พัฒนา แหล่งและกิจกรรม ท่องเที่ยว 

    4.1.1 จำนวนปราชญ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาสาขาต่างๆได้รับการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์ 

    4.1.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสวนสาธารณะ 

    4.2.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 

    4.3.1 จำนวนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

VC5 : พัฒนา ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 

    5.1.1 จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house/ Home stay และโรงแรมทั้งหมด 

    5.1.2 จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

    5.1.3 จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

    5.1.4 จำนวนธุรกิจที่พักโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

    5.1.5 จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house/ Home stay และโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน 

    5.2.1 จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้นและที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

    5.2.2 จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานเช่น ร้านอาหาร ร้านค้า OTOP เป็นต้น 

    5.3.1 จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น) 

    5.3.2 มูลค่าสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์

 

VC6 ร่างผังสถิติทางการ (Data mapping) Product Champion_ การท่องเที่ยว 

    6.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น 

    6.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น 

    6.1.3 ระยะเวลาการพำนักภายในจังหวัดของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

    6.2.1จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของสุรินทร์ 

    6.2.2. จำนวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติในสุรินทร์ผ่านสื่อต่างๆ 

    7.3.1 จำนวนธุรกิจที่มีช่องทางและการทำธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวสุรินทร์ที่เป็นการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ (Social Network)

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่