ความมั่นคงชายแดน

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 ดาว์นโหลดเอกสาร

 

VC1 : การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน)

   1.1.2  จำนวนโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

   1.1.3 งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

   1.2.1 จำนวนกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่นสถานที่สำคัญจุดล่อแหลม

   1.3.1 จำนวนพื้นที่ป่าตามแนวชายแดน

 

VC2 : การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน

   2.1.1 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

   2.1.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน/ท้องถิ่น

   2.2.1 จำนวนกิจกรรมสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

   2.2.2 จำนวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

 

VC3 : การรักษาความปลอดภัย/ ความสงบเรียบร้อย

   3.1.1  จำนวนด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน

   3.1.2 จำนวนครั้งของกิจกรรมความร่วมมือในการจัดระเบียบการสัญจรข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

   3.1.3 จำนวนจุดสัญญาณเชื่อมต่อ Internet , WiFi

   3.2.1 จำนวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

   3.2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

   3.2.3 จำนวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

   3.3.1 จำนวนคดีอาญ  - จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ   - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ   - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

   3.3.2 จำนวนคดีอาญาที่จับกุมได้   - จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

 

VC4 : การพัฒนาเศรษฐกิจ/ความอยู่ดีกินดีของชุมชน

   4.1.1 จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอาชีพให้กับประชาชน

   4.1.2 จำนวนบุคลากร/สมาชิกของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

   4.2.1 รายได้เฉลี่ยของประชาชน

   4.2.3 จำนวนประชาชนผู้เข้า-ออกผ่านด่าน

   4.2.4 มูลค่าการนำเข้าสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

   4.2.5 มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

   4.3.1 จำนวนประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน

   4.3.2 จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน

 

VC5 : ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน

   5.1.1 จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

   5.2.1 จำนวนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ

   5.3.1 จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระดับท้องถิ่นทั้ง2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่