การฟื้นฟูพื้นที่ป่า

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ดาว์นโหลดเอกสาร

 

VC 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

   1.1.1 ข้อมูลอัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย

   1.1.2 สัดส่วนของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัด

   1.1.3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี

   1.1.4 พื้นที่เอกสารสิทธิทำกินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

   1.1.5  พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์จำแนกตามหน่วยงาน

   1.1.6 พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

   1.2.1 ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์

   1.2.2 พื้นที่การจำแนกชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

   1.3.1 อัตราการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาน้ำและปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย

 

VC 2 : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

   2.1.1 จำนวนแผนการจัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน

   2.2.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สมดุล

   2.3.1จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และดูแลดิน

   2.4.1 จำนวนสวนสาธารณะ

 

VC 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

   3.1.1 จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ชุมชนในพื้นที่

   3.2.1 จำนวนกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนสำหรับการอนุรักษ์ฟื้นฟูรัพยากรธรรมชาติ

   3.3.1 จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์ดิน/ป่า

   3.4.1 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียวของชุมชน

 

VC 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

   4.1-1 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง

   4.1-2 ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้น และที่เข้าระบบบำบัด

   4.1-3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำแนกตามประเภท(ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ)

   4.2.1 สวนหย่อมสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือสร้างใหม่

   4.3.1 จำนวนแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   4.4.1 การส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

   4.5.1 อัตตราการขยายตัว ของพื้นที่ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจของจังหวัด

 

VC 5 : การพัฒนาระบบกำกับป้องกันปัญหา การติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน

   5.1.1 ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ปัญหาและ/หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

   5.2.1 ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไขหรือฟื้นฟูพื้นที่ตามความเหมาะสม

   5.3.1 พื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาซ้ำ

   5.4.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติ - เร่งด่วน

   5.5.1 ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.6.1 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการในระดับพื้นที่

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่