การบริหารจัดการขยะ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 ดาว์นโหลดเอกสาร

 

VC 1 : ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

   1.1.1 ปริมาณขยะต่อวัน จำแนกตามประเภทของขยะ และเขตการปกครอง

   1.1.2  ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน จำแนกตามประเภทของขยะ และเขตการปกครอง

   1.1.3 ปริมาณขยะสะสมต่อปีจำแนกตามประเภทของขยะ และเขตการปกครอง

   1.2.1 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษลดลง

   1.3.1 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะแหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

 

VC 2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

   2.1.1 จำนวนแหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง

   2.2.1 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

   2.3.1 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

   2.3.2 ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

   2.4.1  จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

   2.4.2  จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

 

VC 3 : จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

   3.1.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

   3.2.1  แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

   3.2.2 ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   3.3.1 จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ / ปัญหาขยะ

   3.3.2 จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด