รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560 (มกราคม - มีนาคม)