โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

       นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์  เข้าพบ คลังจังหวัดสุรินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ปรึกษา หารือ เตรียมการ โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์