metadate rice

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

(ร่าง) Metadata ข้าว

 

1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

   ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

   พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

   พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน

   พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

   จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ0

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

    จำนวนเกษตรกรที่ปลุกข้าวทุกชนิด

    เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

    จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก

    ผลผลิตข้าวเแลี่ยต่อไร่

    ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

    ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

    เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมารตฐาน GAP

    พื้นที่ปลูกที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

    ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

    ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

    ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

    เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

    พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

    จำนวนสหกรณ์การเกษตร

    จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว  

    จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

    จำนวนเกษตรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

     จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

     พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

     ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)

     ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

     โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

     ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการส่ง

6. การพัฒนาระบบการตลาด

     มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

     บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่