metadata ผู้สูงอายุ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ร่าง metadata ผู้สูงอายุ

 

1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

   จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

   จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

    จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

   จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

    จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

   จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

    จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

    จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

    จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

    จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

   จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง

    จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

   ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

    จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

จำนวนสถาพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

   จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

    จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

    จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

    จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

    จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

    จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

    จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

    จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

    จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

    จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

    จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล