metadata ขยะ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ร่าง metadata ขยะ

 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัยหามลพิษ

ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

ปริมาณขยะสะสม

*ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

   *พื้นที่มีปัญหาขยะ

   ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

*ร้อยล่ะที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิั่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

    จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

    *จำนวนครัวเรือน

  จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

*จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

    จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกสุขหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

    *จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

    จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

    จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

    จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

    จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

    จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

    *ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจักการปัญหาขยะ

    แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

    *แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

    จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่