เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

4

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เรื่องการขับเคลื่อนแผ่นแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่2 (พ.ศ.2559-2564) ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยขอความเห็นชอบผ่านมติของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล