วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

 

...วิสัยทัศน์...

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

     "SMART Statistical Conter for Decision Making"

     ศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศ หมายถึง คุณภาพ มาตรฐาน ความครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลา และทันสมัย

ต่อเนื่องของข้อมูลและสารสนเทศ เข้าถึงง่าย ตรงกับความต้องการ


...พันธกิจ...

 

 

  1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 2.จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ 3.บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 4.พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 5.ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ


...วัฒนธรรมองค์กร...
...ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.