เนื้อหา

เน็ตประชารัฐ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด

                                                                     0015

55551

5005

รายงานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4

 เอกสารแนบ 5

 เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการประชุม


สรุปรายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดฯ (๒๓ เม.ย. ๖๑)

สรุปรายงานการประชุมฯ

เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบ ๒


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

รายละเอียดรายงานการประชุม

 

 

 

 

 


เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล