ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
2/5-6 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท. 37812