แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความหมายของContent: แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด

รูปแบบการนำเสนอ: Pdf

กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

    ประจำปีงบประมาณ 2550

    ประจำปีงบประมาณ 2551

   ประจำปีงบประมาณ 2552

   ประจำปีงบประมาณ 2553

   ประจำปีงบประมาณ 2554

   ประจำปีงบประมาณ 2555

   ประจำปีงบประมาณ 2556

   ประจำปีงบประมาณ 2557

   ประจำปีงบประมาณ 2558  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2

   ประจำปีงบประมาณ 2559

   ประจำปีงบประมาณ 2560

   ประจำปีงบประมาณ 2561

   ประจำปีงบประมาณ 2562