แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความหมายของContent: แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด

รูปแบบการนำเสนอ: Pdf

กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

    ประจำปีงบประมาณ 2550

    ประจำปีงบประมาณ 2551

   ประจำปีงบประมาณ 2552

   ประจำปีงบประมาณ 2553

   ประจำปีงบประมาณ 2554

   ประจำปีงบประมาณ 2555

   ประจำปีงบประมาณ 2556

   ประจำปีงบประมาณ 2557

   ประจำปีงบประมาณ 2558  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2

   ประจำปีงบประมาณ 2559

   ประจำปีงบประมาณ 2560

   ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล