แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความหมายของContent: แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด

รูปแบบการนำเสนอ: Pdf

กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

    ประจำปีงบประมาณ 2550

    ประจำปีงบประมาณ 2551

   ประจำปีงบประมาณ 2552

   ประจำปีงบประมาณ 2553

   ประจำปีงบประมาณ 2554

   ประจำปีงบประมาณ 2555

   ประจำปีงบประมาณ 2556

   ประจำปีงบประมาณ 2557

   ประจำปีงบประมาณ 2558  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2

   ประจำปีงบประมาณ 2559

   ประจำปีงบประมาณ 2560

   ประจำปีงบประมาณ 2561

   ประจำปีงบประมาณ 2562

        เดือนตุลาคม 2561

        เดือนพฤศิกายน 2561

        เดือนธันวาคม 2561

        เดือนมกราคม 2562

        เดือนกุมภาพันธ์ 2562

        เดือนมีนาคม 2562

        เดือนเมษายน 2562

        เดือนพฤษภาคม 2562

        เดือนมิถุนายน 2562

        เดือนกรกฏาคม 2562

        เดือนสิงหาคม 2562

        เดือนกันายน 2562

  ประจำปีงบประมาณ 2563

       เดือนตุลาคม 2562

       เดือนพฤศจิกายน 2562

       เดือนธันวาคม 2562

       เดือนมกราคม 2563

      เดือนกุมภาพันธ์ 2563

      เดือนมีนาคม 2563

      เดือนเมษายน 2563

      เดือนพฤษภาคม 2563

      เดือนมิถุนายน 2563

      เดือนกรกฎาคม 2563