เนื้อหา

สำรวจขัอมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

m19

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล