รายงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

MOD_RANDOM_IMAGE_NO_IMAGES

ประชาชนทั่วไป

Category หลัก: ข้อมูลสถิติสำหรับ หมวด: ประชาชนทั่วไป

นิยามการใช้งาน สำหรับ "ประชาชนทั่วไป" คือ

  1. เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยตัดสินใจในการดำรงชีวิต หรือ ค้นหาข้อมูลในสิ่งที่ต้องการ

  2. เป็นองค์ความรู้เชิงสรุปที่ชี้สภาพ

  3. ข้อมูลดิบ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th