ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

1.Mindmap

2.ชุดข้อมูลสถิติทางการ

3.ชุดคำอธิบายตัวชั้วัด (Metadata)

4.บทความวิเคราะห์สถานการณ์

5.Infographic


รายการข้อมูล

ที่สำคัญ

Mind map

 ผังสถิติทางการ

ข้อมูลสถิติทางการ


Metadata

(ร่าง)

วิเคราะห์และ

สรุป

สถานการณ์

Info

graphic

r1

4888 1610261131405A

habitat-futur

16

5555555555555

15 images11

t1

4888 1610261131405A habitat-futur 16 5555555555555 15 images11 

p1

4888 1610261131405A habitat-futur 16 5555555555555 15 images11

k1

4888 1610261131405A habitat-futur 16 5555555555555 15 images11