ชุดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

บทวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนชุดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

จากแผนพัฒนาพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561- 2564)

PPT นำเสนอคระกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

1.  บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (GPP)

2. บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (ข้าวหอมมะลิ)  

3. บทวิเคราะห์ด้านสังคม (ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์)                        

3. บทวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)   

Infographic


1. GPP

2. ผู้สูงอายุ

3. ขยะ