สำรวจภายในจังหวัด

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สำรวจภายในจังหวัด

การสำรวจภายในจังหวัดสุรินทร์

โครงการสำมะโน

  • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.   2553
  • สำมะโนอุตสาหกรรม           พ.ศ.    2560            2553  
  • สำมะโนการเกษตร               พ.ศ.   2556

สำรวจ

  •   สำรวจภาวะการทำงานของประชากร:

             บทสรุปผู้บริหาร พ.ศ. 2559        ไตรมาส 1   :  ไตรมาส 2  :  ไตรมาส 3  :  ไตรมาส 4 :

             รายงานผลการสำรวจ พ.ศ. 2559   ไตรมาส 1   :  ไตรมาส 2  :  ไตรมาส 3  :  ไตรมาส 4 :

              

              บทสรุปผู้บริหาร พ.ศ. 2560        ไตรมาส 1   :  ไตรมาส 2  :  ไตรมาส 3  :  ไตรมาส 4 :

             รายงานผลการสำรวจ พ.ศ. 2560   ไตรมาส 1   :  ไตรมาส 2  :  ไตรมาส 3  :  ไตรมาส 4 :

 

 

             รายงานผลการสำรวจ พ.ศ. 2558   ไตรมาส 1   :  ไตรมาส 2  :  ไตรมาส 3  :  ไตรมาส 4 :

  • ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างประจำเดือน