เนื้อหา

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

หมายถึง เป็นการสำรวจความพึ่งพอใจ/ความคิดเห็น ของประชาชนภายในจังหวัดต่อเหตุการณ์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง