เนื้อหา

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

หมายถึง เป็นการสำรวจความพึ่งพอใจ/ความคิดเห็น ของประชาชนภายในจังหวัดต่อเหตุการณ์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง