เนื้อหา

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

หมายถึง เป็นการสำรวจความพึ่งพอใจ/ความคิดเห็น ของประชาชนภายในจังหวัดต่อเหตุการณ์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล