เนื้อหา

สรุปผลการปฏิบัติราชการ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด

สรุปผลการปฏิบัติราชการ ตุลาคม2560-มีนาคม2561

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสถิติ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสถิติ

area free wifi

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด

จุดบริการพื้นที่ Free wi - fi จังหวัดสุรินทร์

 

 

จุดบริการพื้นที่ Free wi - fi จุดบริการ 7-11

แนวทางการบริหารงาน

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด

หลักการบริหารงาน

เน็ตประชารัฐ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด

                                                                     0015

55551

5005

รายงานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4

 เอกสารแนบ 5

 เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการประชุม


สรุปรายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดฯ (๒๓ เม.ย. ๖๑)

สรุปรายงานการประชุมฯ

เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบ ๒


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

รายละเอียดรายงานการประชุม