เนื้อหา

Metadata การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 จำนวนโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

จำนวนกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่นสถานที่สำคัญจุดล่อแหลม

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน/ท้องถิ่น

จำนวนด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน

จำนวนจุดสัญญาณเชื่อมต่อ Internet , WiFi

 จำนวนจุดสัญญาณเชื่อมต่อ Internet , WiFi

 จำนวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

จำนวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

"จำนวนคดีอาญา

    - จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์"

"จำนวนคดีอาญาที่จับกุมได้

    - จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์"

จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอาชีพให้กับประชาชน

 จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอาชีพให้กับประชาชน

 จำนวนบุคลากร/สมาชิกของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 จำนวนบุคลากร/สมาชิกของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 รายได้เฉลี่ยของประชาชนต่อเดือนต่อครัวเรือน

รายจ่ายเฉลี่ยของประชาชนต่อเดือนต่อครัวเรือน

จำนวนประชาชนผู้เข้า-ออกผ่านด่าน

มูลค่าการนำเข้าสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

Metadata การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนผู้เรียนนอกระบบ จำแนกตามระดับชั้น เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

ำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษานอกระบบ (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

จำนวนผู้สอน(ครู/อาจารย์) นอกระบบ จำแนกตามชั้นปี เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทของบุคลากร วิทยะฐานะและตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาของระบบการศึกษานอกระบบ จำแนกตามรายอำเภอ

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1.-ม.3) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4.-ม.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา แขวงทางหลวงสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ระยะทางที่สร้างขึ้นนใหม่ แขวงทางหลวงสุรินทร์

ระยะทางที่สร้างขึ้นนใหม่ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

ระยะทางที่สร้างขึ้นนใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

Metadata ด้านการท่องเที่ยว 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

งบประมาณโครงการจังหวัดที่จัดสรร

สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด

จำนวนรายงานการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนรายงานการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด

จำนวนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด

อัตราการเพิ่มของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่มีการขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของสุรินทร์และสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา

จำนวนแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง(Routs) ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่นๆ

จำนวนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการรวมกลุ่มกัน

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดรวมทั้งป้ายบอกทาง

จำนวนจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว

จำนวนจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต่อเดือน

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต่อเดือน

ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี

จำนวนปราชญ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาสาขาต่างๆได้รับการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสวนสาธารณะ

จำนวนธุรกิจที่พัก

   - Guest- house

   - Home stay

   - และโรงแรมทั้งหมด"

จำนวนธุรกิจที่พัก

   - Guest- house

   - Home stay

   - และโรงแรมทั้งหมด"

 จำนวนธุรกิจที่พัก

   - Guest- house

   - Home stay

   - และโรงแรมทั้งหมด"

จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house/ Home stay และโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน

จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้นและที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานเช่น ร้านอาหาร ร้านค้า OTOP เป็นต้น

จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

มูลค่าสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์

จำนวนนักท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาการพำนักภายในจังหวัดของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของสุรินทร์

Metadata ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

ข้อมูลอัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย

สัดส่วนของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัด

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี

พื้นที่เอกสารสิทธิทำกินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และดูแลดิน

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง

ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้น และที่เข้าระบบบำบัด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำแนกตามประเภท(ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ)

สวนหย่อมสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือสร้างใหม่

การส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

โครงการป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้

โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาปลูกไม้เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ปัญหาและ/หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไขหรือฟื้นฟูพื้นที่ตามความเหมาะสม

รายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติ - เร่งด่วน

ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุดข้อมูลที่พัฒนา 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

1. ชุดข้อมูลสถิติพื้นฐาน

    ด้านเศรษฐกิจ

    ด้านสังคม

    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


2. ชุดข้อมูลกลาง

    ข้าว

    ขยะ

    การท่องเที่ยว

    ผู้สูงอายุ


3. ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) และประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue : CI) ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

    ผลิตภัณฑ์ OTOP (ผ้าไหม)

    การบริหารจัดการขยะ

    การเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)

    การเกษตร (ยางพารา)

    การเกษตร (มันสำปะหลัง)

    การเกษตร (อ้อย)


4. ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

    ด้านการท่องเที่ยว

    ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

    ด้านสังคม

    ด้านความั่นคง


5. ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 

    สรุปสถานะ DATA SET

         1ปกป้องและเชิดชูฯ

                    จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

                    จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ

         2จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     จำนวนคดียาเสพติด

                     จำนวนผู้ติดยาเสพติด

         3เกษตรกรมีรายได้

                     รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

                     สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร

                     รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

                     ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

                     พื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

                     เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด

                     สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร

                     จำนวนเกษตรกรในพื้นที่

                     เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี

                     เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี

                     ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่

                     เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง

                     เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง

                     ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยต่อไร่

         4รายได้จากการท่องเที่ยว

                     จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท

                     จำนวนสถานพักแรม

                     จำนวนห้องพัก

                     จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

                     รายได้จากการท่องเที่ยว

         5คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

                     จำนวนประชากรจากทะเบียน

                     จำนวนผู้ป่วยนอก

                     จำนวนคนตายจากโรคหัวใจ

                     จำนวนคนตายจาก อุบัติเหตุ และสารพิษ

                     จำนวนคนตายจาก มะเร็งทุกชนิด

                     จำนวนคนตายจาก ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง

                     จำนวนคนตายจาก การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย และอื่น ๆ

                     จำนวนคนตายจาก โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน

                     จำนวนคนตายจาก ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด

                     จำนวนคนตายจาก วัณโรคทุกชนิด

                     จำนวนคนตายจาก ไข้เลือดออก

                     สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

                     อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี

                     สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดียว

                     สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน .

                     สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรืออ้วนลงพุง

         6ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

                     จำนวนผู้พิการ

                     รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

                     กำลังแรงงานรวม

                     จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

                     จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

                     สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากร

                     มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

                     สัดส่วนคนจน

                     สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด

         7สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

                     จำนวนหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

                     ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยทั้งปี

                     จำนวนแหล่งน้ำ

                     พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

                     พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง

                     จำนวนแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ

                     มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย

                     มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง

                     พื้นที่ชลประทาน

         8สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกําจัด

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไม่ถูกต้อง

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัด

                     ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

                     ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

                     ดัชนีคุณภาพอากาศ

                     ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

         9ลดจำนวนการดำเนินคดี

                     จำนวนคดีที่รัฐต้องชดเชยความเสียหายให้กับผู้มิได้กระทำความผิด

        10การพัฒนาด้านพลังงาน               

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

                     ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน

                     ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

                     สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร

                     สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

                     สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

                     จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

                     ปริมาณการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

        11การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     จำนวนหมู่บ้านที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

                     จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

                     จำนวนหน่วยงานรัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

                     จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์

                     จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีโทรศัพท์

                     จำนวนครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

                     จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

                    

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง