ชุดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

บทวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนชุดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

จากแผนพัฒนาพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561- 2564)

PPT นำเสนอคระกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

1.  บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (GPP)

2. บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (ข้าวหอมมะลิ)  

3. บทวิเคราะห์ด้านสังคม (ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์)                        

3. บทวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)   

Infographic


1. GPP

2. ผู้สูงอายุ

3. ขยะ

รายงานการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

1.Mindmap

2.ชุดข้อมูลสถิติทางการ

3.ชุดคำอธิบายตัวชั้วัด (Metadata)

4.บทความวิเคราะห์สถานการณ์

5.Infographic


รายการข้อมูล

ที่สำคัญ

Mind map

 ผังสถิติทางการ

ข้อมูลสถิติทางการ


Metadata

(ร่าง)

วิเคราะห์และ

สรุป

สถานการณ์

Info

graphic

r1

4888 1610261131405A

habitat-futur

16

5555555555555

15 images11

t1

4888 1610261131405A habitat-futur 16 5555555555555 15 images11 

p1

4888 1610261131405A habitat-futur 16 5555555555555 15 images11

k1

4888 1610261131405A habitat-futur 16 5555555555555 15 images11

 

DEPA

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

                            download

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล