แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Dataset2563_11 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 120
Dataset2563_10การพัฒนาด้านพลังงาน เขียนโดย admin 76
Dataset2563_9 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด เขียนโดย admin 70
Dataset2563_8สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ เขียนโดย admin 78
Dataset2563_7สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ เขียนโดย admin 94
Dataset2563_6ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน เขียนโดย admin 156
Dataset2563_5 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เขียนโดย admin 73
Dataset2563_4รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายตำบล เขียนโดย admin 82
Dataset2563_3เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เขียนโดย admin 88
Dataset2563_2จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เขียนโดย admin 76