แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Dataset2563_11 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 8
Dataset2563_10การพัฒนาด้านพลังงาน เขียนโดย admin 5
Dataset2563_9 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด เขียนโดย admin 9
Dataset2563_8สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ เขียนโดย admin 6
Dataset2563_7สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ เขียนโดย admin 8
Dataset2563_6ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน เขียนโดย admin 5
Dataset2563_5 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เขียนโดย admin 5
Dataset2563_4รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายตำบล เขียนโดย admin 7
Dataset2563_3เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เขียนโดย admin 7
Dataset2563_2จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เขียนโดย admin 6

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง