2

f010264


Infographic 

unnamed

 


63 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2563


161435787 4072558352796009_784727359045076689_n สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ตำบลสนม


151594928 3999507850101060_7361673347586920956_n สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ตำบลสะเดา


463 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 4/2563


d091263 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 3/2563


อัตราการเจริญเติบโตของ gpp และ gpp per cappita


การออมของคนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ.2561


ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนตุลาคม 2563


แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562


 เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุรินทร์


เศรษฐกิจครัวเรือนจังหวัดสุรินทร์


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคจังหวัดประชากรจังหวัดสุรินทร์


ประชากรจังหวัดสุรินทร์


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563 


ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2 )


ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 1 )


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข

สร้างรอยยิ้มฯ เดือนกรกฎาคม 2563


ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562


ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563


ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(ด้านเศรษฐกิจ)จังหวัดสุรินทร


ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(ด้านสังคม)จังหวัดสุรินทร์


การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2563
ผู้สูงอายุกับการทำงานจังหวัดสุรินทร์ 2562

การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 2562


เกษตรอนทรีย์จังหวัดสุรินทร์ 2562


สถานการณ์ลุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


สถานการณ์ความยากจนของคนสุรินทร์ ปี 2562


สถานการณ์ประชากรในพื้นที่กับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์


สถานณืเกษตรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561


สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 2562


การท่องเที่ยว 2561


ข้อมูลสำคัญ 2563


สถิติสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561


หนี้สินครัวเรือนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2560


โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562


แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1 พ.ศ.2563


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ.2562


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ต่อโครงการสร้างสุขสร้างรอยยิ้มฯ เดือนมกราคม 2563


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4 พ.ศ.2562


โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ครั้งที่3


การใช้พลังงานในจังหวัดสุรินทร์


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ

 ข้อมูลคนจน


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3 พ.ศ.2562


ข้อมูลพื้นฐานอำเภอปราสาท


 ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด 2561


ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์


สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 


ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ไตรมาส 1/2561


 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุรินทร์


ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ

จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


สถิติการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม(ประจำเดือนเมษายน2561)


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสร้างสุข

สร้างรอยยิ้ม เดือนเมษายน 


รับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเด็กและผู้ใหญ่ในอนาคต


ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์


ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ2560


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสร้างสุข

สร้างรอยยิ้ม เดือนมีนาคม 


ปริมาณน้ำสุรินทร์


 สรุปผลเบื้องต้น การแสดง แสง สี เสียง "สืบตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ"


ขยะสุรินทร์ 


ผู้สูงอายุ


การท่องเที่ยว


Infographic ข้าว


การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์

ไตรมาสที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2560


แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560


รอบรู้สถิติ


สรุปผลการจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2560 ครบรอบ 57 ปี


สถิติน่ารู้


การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์

ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2560


โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์


สำรวจพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุรินทร์ 2560


สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม (งานนับจด)


สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์


การใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ พ.ศ. 2559


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d091263

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่