เนื้อหา

ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: ศูนย์กลางข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

 

ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน

ศูนย์กลางข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: ศูนย์กลางข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

bn21

 

  2222

 

 

3333

 

 

4444

 

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: ศูนย์กลางข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

 

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง