เนื้อหา

การนำเสนอข้อมูลด้วย POWER BI

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การนำเสนอข้อมูลด้วย POWER BI

จำนวนประชากรจังหวัดสุรินทร์                                ผลิตภัณฑ์มวลรวม          

57-62    gpp

 

การปลูกข้าวในจังหวัดสุรินทร์                     ทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์

 222222water

จำนวนประชากรและบ้าน

จำนวนประชากรและบ้านจำนวนประชากรและบ้านจ.สุรินทร์ปี 2557-2562

people