คุณธรรม จริยธรรม

Category หลัก: สำนักงานสถิติจังหวัด หมวด: คุณธรรม จริยธรรม

 

 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ

 ประกาศ/นโยบาย

 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ/นโยบาย/แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์