logo
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

สำรวจความคิดเห็น

ประเภทของข้อมูลสถิติที่ท่านสนใจ ?
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 52
ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 192
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559 " ในรอบเดือน กรกฎาคม 25599 เขียนโดย admin 193
ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 148
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล เขียนโดย admin 195
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล เขียนโดย admin 161
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559 " ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 เขียนโดย admin 160
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559 เขียนโดย admin 191
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมับติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 25 เขียนโดย admin 180
ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 219
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม เขียนโดย admin 153
อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 170
ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 156
"สุรินทร์" รำบวงสรวงเปิดงานมหาสงกรานต์ เขียนโดย admin 171
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 185
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559 " ในรอบเดือน เมษายน 2559 เขียนโดย admin 207
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย เขียนโดย admin 176
สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 7 /2559 เขียนโดย admin 264
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 142
การจัดกิจกรรม " 3 เก็บ 5 ส " เขียนโดย admin 178
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 156
การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เขียนโดย admin 159
โครงการเดินรณรงค์ "ประหยัดน้ำช่วยชาติ" เขียนโดย admin 152
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559 " ในรอบเดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 160
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 154
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย admin 138
สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 134
สรุปข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2551 - 2557 เขียนโดย admin 149
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 160
สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 154
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย admin 154
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 165
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล "ประเทศไทยโปร่งใส" เขียนโดย admin 178
สถิติสุรินทร์ ร่วมเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช เขียนโดย admin 146
Clean for The King ทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เขียนโดย admin 134
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน เขียนโดย admin 137
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 149
วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 137
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 158
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 ประจำเดือน ตุลาคม เขียนโดย admin 151
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนรางวัลงานกาชาด เขียนโดย admin 193
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 185
"รางวัลประชาชนอาเซียน" (ASEAN Peoples’ Award) ภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง” (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community) เขียนโดย admin 138
NSO โปร่งใส่ เขียนโดย admin 145
สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 1 /2559 เขียนโดย admin 158
ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 226
Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่ เขียนโดย admin 170
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 ประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 201
ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 197
บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 184
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพ เขียนโดย admin 153
ตรวจศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 137
สถิติสุรินทร์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย admin 174
สถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เขียนโดย admin 201
สถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 201
สถิติสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม "วันเกษตรแห่งชาติ เขียนโดย admin 283
สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 7 /2558 เขียนโดย admin 260
สถิติสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 229
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558 เขียนโดย admin 196
สถิติสุรินทร์ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 255
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 394
สถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 267
ตรวจงานสนามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 228
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 289
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 244
สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 6 /2558 เขียนโดย admin 295
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 248
สถิติสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เขียนโดย admin 260
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี เขียนโดย admin 210
สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 5 /2558 เขียนโดย admin 190
สุถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 189
สถิติสุรินทร์ ร่วมวันสตรีสากล เขียนโดย admin 277
สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม เขียนโดย admin 310
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เขียนโดย admin 246
สถิติสุรินทร์ ร่วม CAT GRAND OPENING เขียนโดย admin 353
สถิติสุรินทร์ ร่วมการจัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 296
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย admin 210
สถิติสุรินทร์ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสุรินทร์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เขียนโดย admin 238
สุถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 229
สถิติสุรินทร์ ร่วมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 289
สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 270
สถิติสุรินทร์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 279
สถิติสุรินทร์ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 291
สถิติสุรินทร์ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 317
สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีงานวันพระนเรศวรมหาราช 2558 เขียนโดย admin 255
สถิติสุรินทร์ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 265
สถิติสุรินทร์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 235
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 242
สถิติสุรินทร์ ร่วมมหกรรมคอนเสริต์ เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป เขียนโดย admin 250
สุถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 260
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 318
สถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 244
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 362
สถิติสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" เขียนโดย admin 276
สถิติสุรินทร์ ร่วมเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช เขียนโดย admin 257
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 273
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 286
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 295
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 302
25 พฤศจิกายน 2557 พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เขียนโดย admin 237

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยื่ยมชม

วันนี้54
เมื่อวาน165
อาทิตย์นี้219
เดือนนี้2043
ทั้งหมด70689

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์