แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ เขียนโดย admin 0
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 3
เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย เขียนโดย admin 8
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่2/2561 เขียนโดย admin 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 10
ร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เขียนโดย admin 18
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เขียนโดย admin 19
อบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1) เขียนโดย admin 18
ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบุติรชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 21