แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ เขียนโดย admin 8
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 10
เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย เขียนโดย admin 22
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่2/2561 เขียนโดย admin 18
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 13
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 13
ร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เขียนโดย admin 22
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เขียนโดย admin 27
อบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1) เขียนโดย admin 22
ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบุติรชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 23