แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 37
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 37
ร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เขียนโดย admin 35
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เขียนโดย admin 39
อบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1) เขียนโดย admin 36
ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบุติรชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 36
ร่วมหารือการคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบรำร่อง เขียนโดย admin 42
อบรบภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต เขียนโดย admin 28
ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 25
การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รอบที่4(15 มิถุนายน 2561) เขียนโดย admin 28

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th