แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 26
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 38
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 27
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 25
ร่วมกิจกรรม เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleang Day เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์โครงการอ่านของประชากร เขียนโดย admin 20
ประชุมประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 19
อบรมการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 26
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย admin 23