เนื้อหา

ประชาชนทั่วไป

Category หลัก: ข้อมูลสถิติสำหรับ หมวด: ข้อมูลสถิติสำหรับประชาชน

นิยามการใช้งาน สำหรับ "ประชาชนทั่วไป" คือ

  1. เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยตัดสินใจในการดำรงชีวิต หรือ ค้นหาข้อมูลในสิ่งที่ต้องการ

  2. เป็นองค์ความรู้เชิงสรุปที่ชี้สภาพ

  3. ข้อมูลดิบ