เนื้อหา

ข้อมูลเตือนภัย

Category หลัก: บริการอื่นๆ หมวด: ข้อมูลเตือนภัย

หมายถึง เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จังหวัดสนใจ และต้องการประกาศให้ประชาชนรับทราบ เช่น ไข้หวัดนก, น้ำท่วม, ภัยแล้ง, ยาเสพติด เป็นต้น

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง