เนื้อหา

ข้อมูลเตือนภัย

Category หลัก: บริการอื่นๆ หมวด: ข้อมูลเตือนภัย

หมายถึง เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จังหวัดสนใจ และต้องการประกาศให้ประชาชนรับทราบ เช่น ไข้หวัดนก, น้ำท่วม, ภัยแล้ง, ยาเสพติด เป็นต้น