เนื้อหา

ข้อมูลเตือนภัย

Category หลัก: บริการอื่นๆ หมวด: ข้อมูลเตือนภัย

หมายถึง เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จังหวัดสนใจ และต้องการประกาศให้ประชาชนรับทราบ เช่น ไข้หวัดนก, น้ำท่วม, ภัยแล้ง, ยาเสพติด เป็นต้น

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล