เนื้อหา

ไอซีที ชุมชน

Category หลัก: บริการอื่นๆ หมวด: ไอซีที ชุมชน

หมายถึง เป็นนโยบายของทางกระทรวงให้จังหวัดเป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการขอจัดตั้งศูนย์

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง