เนื้อหา

ไอซีที ชุมชน

Category หลัก: บริการอื่นๆ หมวด: ไอซีที ชุมชน

หมายถึง เป็นนโยบายของทางกระทรวงให้จังหวัดเป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการขอจัดตั้งศูนย์