เนื้อหา

บริการความรู้

Category หลัก: บริการอื่นๆ หมวด: บริการความรู้

หมายถึง เป็นบริการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ของแต่ละจังหวัด เช่น KM เป็นต้น

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง