เนื้อหา

บริการความรู้

Category หลัก: บริการอื่นๆ หมวด: บริการความรู้

หมายถึง เป็นบริการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ของแต่ละจังหวัด เช่น KM เป็นต้น

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล