ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ 8 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #3

  • surin
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 1
  • พลังน้ำใจ: 0
ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
การใช้เว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ไม่ว่าในทางใดๆ นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์นี้ ซึ่งรวมถึงราคาหรือข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะและปรากฏในรูปแบบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติแห่งประเทศไทย, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, เครื่องหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และชื่อสินค้าของสำนักงานสถิติแห่งชาติเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ย่อมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุด เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติก่อน

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้
การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรขอคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษาหรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ

เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง (“as is” basis) ทั้งนี้ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกในที่นี้ รวมถึงคำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด ความสามารถในทางการค้า หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือจากการใช้หรือประเพณีหรือทางการค้าหรือโดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าเป็นเพราะการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิด ตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ และหรือบุคคลภายนอก

สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใดๆ

สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือนอกเหนือจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.23 วินาที