• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง มาตรการองค

 • อบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1)

  อบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจั

 • ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบุติรชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

  ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบุติรชการประจำปีของจังหว

 • ร่วมหารือการคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบรำร่อง

  ร่วมหารือการคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบรำร่อง

 • อบรบภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต

  อบรบภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภ

Previous
Next